แผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)
แผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)
แผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3)
แผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สำย ช. (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)
แผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3)
แผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)
แผนจัดหากลุ่มงบงานโครงกำรเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ สำย ช. ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)
แผนจัดหายุทโธปกรณ์ สาย ช. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงกำรจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ สาย ช. ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)
แผนจัดหายุทโธปกรณ์ สาย ช. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ สาย ช. ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3)
แผนจัดหายุทโธปกรณ์ สำย ช. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)
แผนจัดหายุทโธปกรณ์ สำย ช. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)
แผนจัดหายุทโธปกรณ์ สาย ช. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงกำรจัดหายุทโธปกรณ์ โครงกำรจัดหายุทโธปกรณ์ สาย ช.
โครงการจัดหา สป. และยุทธภัณฑ์ประจำหน่วย : ตาข่ายพราง ประจำปีงบประมาณ 2565
บัญชีสรุปงบประมำณจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยเจ้าของงบประมาณ กช. งบประมาณ 2,505,000.-บาท
แผนงาน - งาน - โครงการ งบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)
แผนงาน - งาน - โครงการ งบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)
แผนงาน - งาน - โครงการ งบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3)
แผนงาน - งาน - โครงการ งบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 4)
แผนงาน - งาน - โครงการ งบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 5)
   
   
 
กกบ.กช.
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 กล้องระดับ แบบ 2
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ชุดสำรวจทั่วไป เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการจัดหาชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาการจ้างซ่อม สป.และเครื่องมือ สาย ช. โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)
กกบ.กช.
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาการจ้างซ่อม สป.และเครื่องมือ สาย ช. โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)+++
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาการจ้างซ่อม สป.และเครื่องมือ สาย ช. โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาการจ้างซ่อม สป.และเครื่องมือ สาย ช. โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ งบงานส่งกำลังฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ งบงานส่งกำลังฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)
กกบ.กช.
   
   
     
   
แผนงานประจำปี 2563
     
     
   
1.
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. (ระยะที่2) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)
2.
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. (ระยะที่2) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)
3.
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. (ระยะที่2) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3)
4.
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)
5.
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)
6.
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3)
7.
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) งบส่งกำลังปี 62
8.
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) งบส่งกำลังปี 62
9.
บัญชีแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบงานจัดหาครุภัณฑ์ (ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท)
บัญชีสรุปงบประมาณจัดหาสิ่งอุปกรณ์ กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหา รยบ.เทท้าย สำหรับหน่วย ช.สนาม ที่สนับสนุนหน่วย ร.ม. ประจำปีงบประมาณ 2562