กปช.กช. ปี 2563
 
 
สรุปแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ของ กช. ประจำปีงบประมาณ (ตาราง) 2563  
 
กปช.กช. ปี 2562
 
สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2