กปช.กช.
 
สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2